Väggdosorna har kommit!

Väggdosorna har kommit (se bilden längre ner)!

Koviken, Vågsäter och Borglunda har kvitterat ut sina.
Höglunda och Bomsund kan hämta sina hos Siw på Harbäcken, i Sittsjön är det Gunnar som ni kan hämta hos.

För Boberg-Selet-Överammer finns de hos Kerstin på Mat & Prat.

På tisdag 22/7 skickas dosor till Färsån.

För Mörtån-Nybodarna-Strånäset-Fiskviken-Strömsnäs finns de hos Thomas Höglund i Strömsnäs.

Det är otroligt så bra det har gått att få in betalningarna! bara ca 10 st. har missat någon av sina avgifter. För de som INTE betalat allt så innebär det att man inte får ut sina dosor förrän full betalning har erlagts.

Sker inte betalning så kommer inte någon slang att rullas ut och ingen fiber blåsas eller svetsas till fastighet…
Hör av er ni som vet att ni inte betalat allt – alternativt betala omgående. 

Dosorna ska SÄTTAS UPP gärna på en gång, och ska vara uppsatta före svetsning, helst även före fiberblåsning!!

På de områden som blir färdiggrävda kommer snart inmätning av nätet att ske, med början 28/7. Därefter kommer blåsning av fiber samt svetsning. Vi hoppas kunna återkomma med information om ungefär när det är aktuellt med svetsning osv. Räkna med att det blir om ca 1-1,5 månader på Södra sidan och mer nära inpå efter ammeråsträckan.
På Norra sidan (87:an och Strömsnäs) blir det troligast mer direkt efter grävning.

Idag 20/7 är det 309 ANMÄLDA anslutningar, varav 3 st funderar eller är så nya att de inte hunnit betala!
303 anslutningar är helt eller delvis betalda ( ca 5 st avbetalar i god takt).

20140720_202147

//Styrelsen

PROTOKOLL Ordinarie föreningsstämma 2014-06-26 18.30

[wpfilebase tag=fileurl id=10 linktext=’Protokoll ordinarie föreningsstämma 2014-06-26′ /]

Lokal: Strömsnäs Byförening

Antal närvarande: 72 medlemmar med rösträtt  (efter kontrollräkning)

§ 1. Mötets öppnande
Mötet öppnades av styrelsens ordförande Thomas Bäckström som också gav information om fika mm och att alla måste registrera sig.

§ 2. Val av ordförande
Till årsmötets ordförande valdes Anders Frimert samt till mötets sekreterare   valdes Siw Lundqvist.

§ 3. Godkännande av röstlängd
Mötet godkände röstlängden = 1 röst/närvarande betald medlem.

§ 4. Justerare/rösträknare
Till justerare tillika rösträknare valdes John-Erik Johansson och Anette Malmberg.

§ 5. Stämmans behöriga utlysning
Mötet beslutade att stämman blivit utlyst i behörig ordning. Utskick i samtliga medlemmars brevlådor, mail samt anslaget på hemsidan och facebooksidan.

§ 6. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

§ 7. Årsredovisning samt revisionsberättelse
Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs av mötets ordförande samt godkändes av mötet. Konstaterar att inför nästa årsmöte bör detta vara en egen punkt på dagordningen före Budget-årsredovisning och revisionsberättelse.
Kassör Anita Amren-Näsberg redogjorde muntligt för årsredovisningen. Balans och resultatrapport för 2013 fanns att få för de som så önskade. Inför nästa årsmöte ska årsredovisningen finnas skriftligt. Mötet godkände att årsrapporten gavs muntligt.
Revisionsberättelsen lästes upp av ordförande. Den fanns också att tillgå för den som ville.

§ 8. Disposition av årets saldo
Mötet beslutade att 2013 års saldo överförs till år 2014.

§ 9. Fråga om ansvarsfrihet
Mötet beslutade att ge ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna för år 2013.

§10. Arvoden
Mötet beslutade att det inte ska utgå arvoden till styrelseledamöter och revisorer.
Endast kostnader ersätts. Reseersättning utgår med 18,50/mil.

§11. Medlemsavgift
Mötet beslutade att medlemsavgiften för 2015 är oförändrat 100:-  

§12. Val av ordförande
Till ordförande valdes                  Thomas Bäckström           Fyllnadsval  1 år 

§13. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter
Mötet beslutade enligt nedan
Övriga styrelseledamöter :          John-Erik Johansson        1 år kvar                                                                                          Siw Lundqvist                   1 år kvar
För Thomas Bäckström (som hade 1 år kvar) :
Anita Amren-Näsberg      Fyllnadsval  1 år
Josefin Andersson            Omval         2 år
Anders Eriksson               Omval         2 år
Anette Malmberg              Omval         2 år Styrelsesuppleanter:                   Kerstin Mattson                Omval         2 år
För Anita Amren-Näsberg (som hade 1 år kvar) :
Thomas Höglund              Fyllnadsval  1 år

§14. Val av revisorer och revisorssuppleant
Till revisor valdes     Annika Lindström                                   1 år kvar
samt                         Lars-Erik Jonsson                                  Nyval        1 år
Till revisorssuppleant  valdes Kerstin Andersson                   Nyval        1 år

§15Val av valberedning
Mötet beslutade enligt nedan
Nils Persson (s)                                       1 år kvar
Ivar Johansson                                        Omval       2 år
Rolf Ringfelter                                         Omval       2 år 

§16Övriga ärenden som anmälts till styrelsen senast 4 veckor före stämman
Inga motioner eller övriga ärenden har kommit in.

§17. Mötets avslutande
Mötets Ordförande tackar för förtroendet och förklarar mötet avslutat.

Fika.

Efter årsmötet hölls en informations- och frågestund.

Christer Tjäder från Telia gav information. Presentationen läggs ut på hemsidan. De som inte kan nå hemsidan kan höra av sig till Siw 070-511 66 54 så kan det hämtas hos Siw.
Styrelsen svarade på frågor; Bl.a. kom en fråga upp angående månadsavgiften som föreningen kommer att ta ut from aktivering av fibernätet (max 51:-/månad).
Vi i styrelsen svarade att det var för att täcka administrativa kostnader för t.ex. utskick av fakturor mm. Även för el o tele får man betala till nätägaren vare sig man använder tjänsten eller ej.
Frågeställaren ville veta varför även passiva anslutningar skulle betala denna avgift och vi förstod nog inte riktigt frågan. Denna fråga skulle ha varit bra att ha fått in i förväg som en motion så att styrelsen kunnat förstå och besvara korrekt. Styrelsen har tagit till sig frågeställningen och ska diskutera detta. Vi i styrelsen ber att få återkomma.
Konstateras kan att det ”bara” är ca 10 st. som anmält att de nog ska ha passiv fiber. Styrelsen har aldrig diskuterat hur dessa anslutningar ska hanteras rent administrativt – vilket egentligen hade varit rätta svaret på frågan vid mötet!

 

MÅNADSAVGIFT till föreningen fr.om. tjänsteinkoppling

Vid årsmötet kom en fråga upp angående månadsavgiften som föreningen kommer att ta ut from aktivering av fibernätet (max 51:-/månad)
Vi i styrelsen svarade att det var för att täcka administrativa kostnader för t.ex. utskick av fakturor mm. Även för el o tele får man betala till nätägaren vare sig man använder tjänsten eller ej.
Frågeställaren ville veta varför även passiva anslutningar skulle betala denna avgift och vi förstod nog inte riktigt frågan. Denna fråga skulle ha varit bra att ha fått in i förväg som en motion så att styrelsen kunnat förstå och besvara korrekt. Styrelsen har tagit till sig frågeställningen och ska diskutera detta- Vi ber att få återkomma.
Konstateras kan att det ”bara” är ca 10 st. som anmält att de nog ska ha passiv fiber. Styrelsen har aldrig diskuterat hur dessa anslutningar ska hanteras rent administrativt – vilket egentligen hade varit rätta svaret på frågan vid mötet!

Årsmötesprotokollet i sin helhet kommer att läggas ut så snart det är färdigjusterat.

/Styrelsen

Tomrullarna…..

Tomrullarna som slangen varit på kan köpas för 200:-/st. Boka din rulle hos Siw 070-5116654. Betalas till Bg 141-5827. Först till kvarn…..