Mötesprotokoll föreningsstämman

Hej!
Här kommer protokoll samt verksamhetsberättelse och informationen som gavs under punkt 14 i protokollet.

Ammerån-Gesundens Fiber Ek. förening                   PROTOKOLL
Söndag 7 juli kl. 18.00 på Höggården Höglunda 

ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 

Antal närvarande: 58 st varav 55 medlemmar med rösträtt 

1.     Mötet öppnades av interimsstyrelsens ordförande Thomas Höglund som också gav information om fika mm och att alla måste registrera sig
(1 medlem/hushåll är röstberättigad) .
Är du här och intresserad kan du registrera dig som medlem nu ikväll. 

2.     Till årsmötets ordförande valdes Ivar Johansson samt till mötets sekreterare valdes Siw Lundqvist.  

3.     Mötet godkände röstlängden = 1 röst/närvarande betald medlem. 

4.     Till justerare tillika rösträknare valdes Thomas Bäckström och Lennart Wiklund. 

5.     Mötet beslutade att stämman blivit utlyst i behörig ordning. Utskick i samtliga brevlådor, mail samt anslaget på hemsidan och facebooksidan. 

6.     Dagordningen fastställdes.  

7.     Interimsstyrelsen gav en redovisning av aktiviteter hittills samt budgetläge.
[wpfilebase tag=fileurl id=9 linktext=’Verksamhetsberattelse_201301_201307.pdf’ /]

8.     Mötet beslutade att ge ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna i interimsstyrelsen  

9.    Beslutade att det inte ska utgå arvoden till styrelseledamöterna, revisorer och extern kassör.  

10.  Beslutade att medlemsavgiften för 2014 är oförändrat 100:-  

11.  Till ordförande valdes:
Thomas Höglund
      2 år 

12.  Övriga styrelseledamöter :
Josefin Andersson     1 år
Thomas Bäckström   2 år
Anders Eriksson        1 år
John-Erik Johansson2 år
Anette Malmberg      1 år
Siw Lundqvist            2 år

       Styrelsesuppleanter:
Anita Amren-Näsberg          2 år
Kerstin Mattson         1 år 

         Till extern kassör utsågs:
Gunilla Backlund
       2 år 

13.  Till revisor valdes:
Annika Lindström
     2 år

        Till revisorssuppleant:
Lars-Erik Jonsson
              1 år 

14.  Val av valberedning:
Nils Persson (s)
         2 år
Ivar Johansson          1 år
Rolf Ringfelter           1 år 

Fika 

Thomas Höglund gav information inklusive vilka olika aktörer som finns.
Presentationen läggs ut på hemsidan. Styrelsen svarade på frågor
[wpfilebase tag=fileurl id=8 linktext=’Se informationen genom att klicka här!’ /]

§ 15    Styrelsens förslag till stämman:
A.)   Fråga ställs om vi ska fortsätta arbetet. Styrelsens förslag är att vi ska fortsätta.
Mötet
beslutade enligt styrelsens förslag. 

B.)   Val av nätleverantör; Styrelsens förslag är att stämman ger styrelsen i uppdrag att göra de val som bäst gagnar medlemmarna.
Mötet beslutade enligt styrelsens förslag.
Då styrelsen tagit beslut läggs det ut 
på hemsidan. 

C.)   Rätt att teckna föreningen; Mötet beslutade i enlighet med förslaget att följande personer har rätt att teckna föreningen:

Ordförande Thomas Höglund  680624-7679
Extern kassör Gunilla Backlund  641231-8328
Ledamot Thomas Bäckström  540219-8294 

16.  Övriga ärenden som anmälts till styrelsen senast 10 dagar före stämman.
Inga motioner eller övriga ärende har kommit in.
 

17.  Övriga frågor
Medlemmar kan ansluta sig fram till att grävaren går förbi.
Om man bor så till att det blir en fördyring gentemot snittkostnaden/fastighet kan man få betala överskjutande del själv om man anmäler sig nu (pga att medel redan är sökta från Länsstyrelsen)
Markavtal ska snart skrivas.
Styrelsen ska kolla upp med Telia Finans.
Tidsplanen är klar. Vi har fått 50% av totala kostnaden från Länsstyrelsen. Slutredovisning ska ske senast 31/12 2014 till Länsstyrelsen.
Frågor angående sjökabel, plöjning, olika djup mm.
Vi ska lägga ut all information på hemsidan.
Alla medlemmar är välkomna att höra av sig till någon i styrelsen om de har ytterligare frågor.  

18.       Ordförande Thomas Höglund tackar för förtroendet å hela styrelsens vägnar samt tackar mötets ordförande Ivar Johansson och förklarar mötet avslutat.

Ordinarie föreningsstämman 7 juli

Ett stort tack till er som kom på ordinarie föreningsstämman på Höggården i Höglunda. Vi kommer inom kort att lägga upp protokollet samt verksamhetsberättelsen. Även informationen som gavs lägger vi då upp.

/Styrelsen

Inbjudan till ordinarie föreningsstämma 7 juli

Vi har nu fått ett positivt besked från Länsstyrelsen på vår ansökan om medel och kan därför äntligen inbjuda er alla till ordinarie föreningsstämma  

Söndag 7 juli kl. 18.00 på Höggården Höglunda

Dagordning
1.    Mötets öppnande
2.    Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
3.    Godkännande av röstlängden = 1/närvarande fastighetsägare/medlem.
4.    Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
5.    Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
6.    Fastställande av dagordningen.
7.    Interimsstyrelsens redovisning av aktiviteter hittills samt budgetläge
8.    Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna i interimsstyrelsen
9.    Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer. (0:-förslag).
10.  Beslut om medlemsavgift och andra avgifter.
11.  Val av ordförande
12.  Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
13.  Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant/er.
14.  Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara sammankallande.

INFORMATION

15.  Styrelsens förslag till Årsstämman
16.  Övriga ärenden som anmälts till styrelsen senast 10 dagar före stämman.
17.  Övriga frågor
18.  Mötets avslutande

Fika

Vill Du komma med förslag på vilka som ska ingå i styrelse eller valberedning eller lämna in ett ärende för beredning så hör av dig senast 20130626 till;

Siw Lundqvist 31088,  070-5116654 (sekr.) eller
Thomas Höglund        070-2369545 (ordf.)

Positivt beslut från Länsstyrelsen för bidrag till fibernät!

Vår förening har nu fått ett positivt besked angående bidrag till utbyggnad av fibernät i vårt område!
Det känns skönt att vi fått Länsstyrelsen med oss och nu fortsätter förberedelserna för fullt. Observera att detta per automatik ej innebär att vi kommer att påbörja byggnation,
detta beslut tas i en extra stämma som utlyses i god tid. Det positiva är att nu kan vi
rikta full fokus åt att hinna med så många punkter i förberedelserna vi kan under detta året, för att sedan vara beredda och startklara om beslut tas för utbyggnad.
Det som händer just nu är att kartorna i vårt område kommer att ses över och revideras av byNet efter jättebra information och kommentarer från er ute i byarna, tack!

Vi närmar oss ordinarie stämma och kommer inom kort att gå ut med information om denna.

/Styrelsen

Uppstartsmöte med admin- och entrepenadgruppen

Igår tisdag den 16 april hade administrations- och entrepenadgruppen en första träff där vi gick igenom de olika uppgifterna dom olika grupperna har i detta projekt. Det diskuterades flitigt och det kändes som en bra uppstartsträff!
Vi bestämde då att försöka samla båda dessa grupper + alla områdesrepresentanter så snart det är möjligt.
Efter att vi frågat om Jonas på byNet kunde vara med och han sa ja, så bestämdes det att grupperna träffar honom nu på söndag i Höglunda.

Vi återkommer med information hur den träffen var.

20130417_223549

Kartan är nu upplagd!

Hej!

Nu finns kartan att beskåda här.

Entrepenad- samt administrationsgrupper har nu bildats och arbetet med att gå igenom hela nätet påbörjas snart tillsammans med områdesrepresentanterna.

ALLA råd är välkomna och viktiga. Det gäller att grävningen blir så kostnadseffektiv som möjligt!

Vi återkommer med mer information allt eftersom arbetet fortskrider.

/Styrelsen

Inför ansökan till Länsstyrelsen

Hej!

Nu börjar det att närma sig slutdatum att lämna in ansökan om bidrag till Länsstyrelsen (15/3).
I morgon, måndag kväll, kommer vi att träffa Jonas från byNet och gå igenom dokumenten som ska lämnas in. Det är en del att tänka på inför inlämnandet, men det känns som om vi  fått med det mesta och nu är det bara finslipning kvar. Ni kommer även snart att kunna se nätets utformning också på hemsidan, återkommer när den är upplagd!

/Styrelsen

Info från mötet den 18/2

I måndags hade styrelsen möte där Anna-Märta som representant för kommunen samt Jonas Kriström, byNet medverkade.
Vi berättade hur långt arbetet hade kommit med att registrera medlemmar. I dagsläget är det 234 medlemmar med 247 fastigheter.

Den mesta tiden ägnade styrelsen åt att lufta funderingar vi hade mot byNet samt hur vi nu går vidare. Jonas berättade att dom ritar på kartan för fullt och att vi troligtvis inom kort kommer att kunna ta del av den på hemsidan.
När vi har tillgång till kartan så kommer vi också att påbörja arbetet inför markavtal.

Det bestämdes även att vi nu kan börja skapa administrations- samt entrepenadgrupper.

Vi vill även passa på att hälsa Mörtån välkomna till föreningen!

/Styrelsen

Grattis till vår 200:e medlem!

Vi säger GRATTIS till den tvåhundrade medlemmen som blev Anita Granlöf, Nybodarna! 

Samtidigt vill vi tacka alla som redan blivit medlemmar för den snabba anslutningen och påminna de som fortfarande funderar att det inte är något stopp på att få bli medlem.

I dagsläget är det ca 215 fastigheter registrerade och fler är på gång!
Vi väntar fortfarande på 50-60 st. som meddelat intresse men ännu inte betalat och registrerat sig!

/Styrelsen

Svårt att registrera sig..

Många har upplevt det som svårt att registrera sig. Vi konstaterar att det skulle kunnat vara enklare, alla som vill kan dock få hjälp.

Alla vill inte uppge personnummer i detta initiala skede, de kan registreras ändå, man skriver t.ex. 111111-1111.

De som inte har mailadress gör vi en ny sådan åt. Ta kontakt med John-Erik 30032, Thomas 070-2369545 eller Siw 31088.

Ett enhälligt beslut har tagits om att medlem med flera fastigheter bara behöver betala 1 (en) medlemsavgift a´ 100:-. Insatsen per fastighet/hus är 100:-.
Har en familj flera fastigheter/hus så är det upp till de själva om en enda person ska vara
medlem eller om de tecknar sig som medlemmar på olika fastigheter/hus. Även en hyresgäst (eller motsvarande) kan teckna sig som medlem om inte ägaren själv gör det.
Maximalt 100:- i insats/fastighet återbetalas vid ev. utträde ur föreningen.

/Styrelsen