E-faktura

För att slippa pappersfaktura anmäl E-faktura via din internetbank (sök efter Ammeråns-Gesundens Fiber ekonomisk förening bland möjliga att ansluta till E-faktura).

Autogiro kommer tyvärr inte att bli möjligt att använda.

 

Information angående dagsläget i fiberprojektet, justerad starttid tjänster.

Vi är nu inne i slutskedet av fiberprojektet och det går bra, samt ekonomin håller!

Men ännu återstår en hel del innan vi kan få tjänsterna och “fiberlyset” påslaget i nätet. Det arbetet som ligger nu på slutet görs av systemleverantör, samt Kommunikationsoperatör. Vi har med andra ord svårt att påverka den pågående arbetsprocessen.

Nulägesbeskrivning: Fiberblåsningen är så gott som avslutat på södra sidan Gesunden samt sträckan Ammerån, med undantag av den korta bit i Färsån som ska ha luftkabel monterad (ca 140 meter), denna kommer att monteras av Eltel networks, avtal med E.on färdigställs just nu för att vi ska kunna hänga kabel i deras stolpar, byNet ordnar fram material. I dagsläget återstår således fiberblåsning i halva Strömsnäs, Fiskviken, Strånäset, Nybodarna och Mörtån. Detta arbete kommer att avslutas inom de närmaste veckorna. Allt verkar gå bra, och fiberblåsarna är nöjda med grävarnas arbete, det har nämligen inte varit många stopp hittills som man behövt åtgärda! Efter att arbetet med fiberblåsning är klart så ska svetsning av nätet göras. Detta är ett digert arbete, vi har nämligen runt 2800 svetspunkter som ska svetsas ihop! Då detta arbete sedan är klart ska man göra en så kallad OTDR-mätning, d.v.s. när man byggt ett fibernät krävs att man kontrollmäter anläggningen, inte bara för att se om den kommer att fungera, utan också för att få ett garantiunderlag, alltså en slutbesiktning. Detta underlag ligger sedan till grund vid eventuella garantiklagomål senare. Det är ett tidskrävande arbete, och vi är som ni förstår inte den enda föreningen som ska få detta gjort. Den förening som kommit längst i Bräcke kommun är Rissnabygdens fiber där man verkar komma igång med tjänsterna den 17 december (Rissna låg ca ett år före oss i projektansökan).

Andra föreningar som ska svetsas är bl.a. Revsund, Sundsjö, Bodsjö, Östra Bräcke, Pålgård. Detta gör att det kommer att dra ut på tiden att starta upp tjänsterna, Telia ska skapa underlag för Teliabutikerna att komma ut i föreningarna för att vi ska teckna avtal om tjänster vi vill ha. Som vi fått informerat om i dagarna, så brukar detta ta två månader för dom att ställa i ordning dessa träffar. Sedan ska stationerna byggas om så att man kan driftsätta ett fibernät. Vi har tre stationer, det är Överammer, Strömsnäs och Höglunda. När tjänsterna är avtalade mellan Telia och fastigheterna, så kommer vi att få ut våra mediakonvertrar samt aktiv utrustning som ska delas ut till fastigheterna av föreningen.

Låt oss dra en paralell med en annan förening som är ungefär i vår storleksordning, nämligen Revsund fiber: Just nu är NT4, Norrlands Telekom, hos dom och svetsar fiber (detta är precis påbörjat där). Även dom har haft kontakt med Christer Tjäder på Telia och fått en starttid. Christer sa såhär: ”Driftsättningen kommer att påbörjas under Q1, 2015″. Med andra ord så kommer man att påbörja driftsättningen där första kvartalet 2015.

Vi i styrelsen väljer därför att tro att driftsättningen i vårt område kommer att ske någon gång under andra kvartalet 2015. 

 

Vi ber er därför att INTE säga upp några tjänsteavtal ännu, information kommer att ske när vi vet mer. För er som redan tyvärr sagt upp era abonnemang kan vi inte mer än beklaga, försök att ordna med ett korttidsavtal med er tjänsteleverantör.

Ha tålamod, det är inte långt kvar nu!     

Med vänlig hälsning, styrelsen, Ammeråns-Gesundens Fiber

Inför driftstarten av fibernätet

Innan fibernätet är färdigt för drift ska dämpningen i det mätas in och alla anslutningar kontrolleras. För att det ska gå att göra får inte den aktiva utrustningen som Telia kommer att leverera till hemmen vara ansluten.

Vi kommer att meddela när det är klart för anslutning.

 

Vänta med att säga upp abonnemangen

Det är troligen säkrast att Ni inte avbeställer era abonnemang ännu. Vi vet ju inte när tjänsteleverantören kommer igång med sitt. Vi kommer att bli klar med vår del innan årsskiftet. Det som gjort oss betänksamma är att Rissnas abonenter ännu inte är inkopplade. Deras tjänsteleverantör har ännu inte levererat medieomvandlarna. Det blir olyckligt om folk går stenhårt på att tjänsterna ska vara igång till årsskiftet och det inte blir så.
Bäst att vänta tills vi kan lämna definitivt besked.

Nu är det bråttom med att få upp dosorna på väggen både ute och inne. Gänget som blåser fiber är i faggorna. De är snabba, vet inte om det är sant men vi hörde att de hinner med en mil per dag om det går bra.

De svetsar ihop fibern som är monterad på innedosan med den de blåser.

Skriv ert fastighetsnumret på insidan av locket på utekopplingsskåpet.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

PROTOKOLL Ordinarie föreningsstämma 2014-06-26 18.30

[wpfilebase tag=fileurl id=10 linktext=’Protokoll ordinarie föreningsstämma 2014-06-26′ /]

Lokal: Strömsnäs Byförening

Antal närvarande: 72 medlemmar med rösträtt  (efter kontrollräkning)

§ 1. Mötets öppnande
Mötet öppnades av styrelsens ordförande Thomas Bäckström som också gav information om fika mm och att alla måste registrera sig.

§ 2. Val av ordförande
Till årsmötets ordförande valdes Anders Frimert samt till mötets sekreterare   valdes Siw Lundqvist.

§ 3. Godkännande av röstlängd
Mötet godkände röstlängden = 1 röst/närvarande betald medlem.

§ 4. Justerare/rösträknare
Till justerare tillika rösträknare valdes John-Erik Johansson och Anette Malmberg.

§ 5. Stämmans behöriga utlysning
Mötet beslutade att stämman blivit utlyst i behörig ordning. Utskick i samtliga medlemmars brevlådor, mail samt anslaget på hemsidan och facebooksidan.

§ 6. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

§ 7. Årsredovisning samt revisionsberättelse
Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs av mötets ordförande samt godkändes av mötet. Konstaterar att inför nästa årsmöte bör detta vara en egen punkt på dagordningen före Budget-årsredovisning och revisionsberättelse.
Kassör Anita Amren-Näsberg redogjorde muntligt för årsredovisningen. Balans och resultatrapport för 2013 fanns att få för de som så önskade. Inför nästa årsmöte ska årsredovisningen finnas skriftligt. Mötet godkände att årsrapporten gavs muntligt.
Revisionsberättelsen lästes upp av ordförande. Den fanns också att tillgå för den som ville.

§ 8. Disposition av årets saldo
Mötet beslutade att 2013 års saldo överförs till år 2014.

§ 9. Fråga om ansvarsfrihet
Mötet beslutade att ge ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna för år 2013.

§10. Arvoden
Mötet beslutade att det inte ska utgå arvoden till styrelseledamöter och revisorer.
Endast kostnader ersätts. Reseersättning utgår med 18,50/mil.

§11. Medlemsavgift
Mötet beslutade att medlemsavgiften för 2015 är oförändrat 100:-  

§12. Val av ordförande
Till ordförande valdes                  Thomas Bäckström           Fyllnadsval  1 år 

§13. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter
Mötet beslutade enligt nedan
Övriga styrelseledamöter :          John-Erik Johansson        1 år kvar                                                                                          Siw Lundqvist                   1 år kvar
För Thomas Bäckström (som hade 1 år kvar) :
Anita Amren-Näsberg      Fyllnadsval  1 år
Josefin Andersson            Omval         2 år
Anders Eriksson               Omval         2 år
Anette Malmberg              Omval         2 år Styrelsesuppleanter:                   Kerstin Mattson                Omval         2 år
För Anita Amren-Näsberg (som hade 1 år kvar) :
Thomas Höglund              Fyllnadsval  1 år

§14. Val av revisorer och revisorssuppleant
Till revisor valdes     Annika Lindström                                   1 år kvar
samt                         Lars-Erik Jonsson                                  Nyval        1 år
Till revisorssuppleant  valdes Kerstin Andersson                   Nyval        1 år

§15Val av valberedning
Mötet beslutade enligt nedan
Nils Persson (s)                                       1 år kvar
Ivar Johansson                                        Omval       2 år
Rolf Ringfelter                                         Omval       2 år 

§16Övriga ärenden som anmälts till styrelsen senast 4 veckor före stämman
Inga motioner eller övriga ärenden har kommit in.

§17. Mötets avslutande
Mötets Ordförande tackar för förtroendet och förklarar mötet avslutat.

Fika.

Efter årsmötet hölls en informations- och frågestund.

Christer Tjäder från Telia gav information. Presentationen läggs ut på hemsidan. De som inte kan nå hemsidan kan höra av sig till Siw 070-511 66 54 så kan det hämtas hos Siw.
Styrelsen svarade på frågor; Bl.a. kom en fråga upp angående månadsavgiften som föreningen kommer att ta ut from aktivering av fibernätet (max 51:-/månad).
Vi i styrelsen svarade att det var för att täcka administrativa kostnader för t.ex. utskick av fakturor mm. Även för el o tele får man betala till nätägaren vare sig man använder tjänsten eller ej.
Frågeställaren ville veta varför även passiva anslutningar skulle betala denna avgift och vi förstod nog inte riktigt frågan. Denna fråga skulle ha varit bra att ha fått in i förväg som en motion så att styrelsen kunnat förstå och besvara korrekt. Styrelsen har tagit till sig frågeställningen och ska diskutera detta. Vi i styrelsen ber att få återkomma.
Konstateras kan att det ”bara” är ca 10 st. som anmält att de nog ska ha passiv fiber. Styrelsen har aldrig diskuterat hur dessa anslutningar ska hanteras rent administrativt – vilket egentligen hade varit rätta svaret på frågan vid mötet!

 

Tomrullarna…..

Tomrullarna som slangen varit på kan köpas för 200:-/st. Boka din rulle hos Siw 070-5116654. Betalas till Bg 141-5827. Först till kvarn…..

ANTECKNINGAR från medlemsmöten i Strömsnäs och Höglunda 2014-05-04

ANTECKNINGAR från medlemsmöten i Strömsnäs och Höglunda 2014-05-04 

• Ordförande Thomas Bäckström hälsade välkommen och samtliga i styrelsen närvarande presenterade sig, samt Jonas Kriström från byNet och Lennart Wiklund som är ”grävledare” för föreningen. Thomas Höglund, som varit vår ordförande tidigare, avtackades med en blomma i Höglunda samt presenterades som vår nya kontakt gentemot byNet eftersom han börjat jobba där.
• Alla ombads fylla i närvarolistan så vi vet vilka som redan fått information om tex tidpunkten för Årsstämman ( 26/6 kl. 18.30 i Strömsnäs byföreningslokal)
• byNet presenterade sitt material ”Vi bygger tillsammans”
• Organisationen gicks igenom; En person/ by-område antecknades av Lennart som huvudansvarig för tex –följa med vid ledningsutmätning (1 för El och 1 för Tele kan behövas) Sätta ut (käppa), röja, föra dagbok över arbetet, frakta material, städa efteråt. Lennart kommer att åka ut till var och en och ge mer konkret information om hur tex käppningen ska utföras. Kom ihåg att alla timmar man gör ska redovisas till föreningen, det är viktigt eftersom arbetstimmar är en del i vår motprestation till Länsstyrelsen för de medel vi sökt.
• Information om vad varje enskild anslutning förväntas utföra (eller leja för att utföra); Egen ledningskoll på sin mark, gräva in till sitt hus på ”trädgårdsmark”, uppsättning av dosa på vägg in och utvändigt. De som ”är friska o krya” behöver även hjälpa till med övrigt, men har man gjort det man ska(eller lejt) på sin egen fastighet anses man ha utfört sin egeninsats på 24 timmar.
• Nästan alla markavtal är nu klara, folk har förstått att vi behöver få tillbaka dessa snabbt. Då kartjusteringarna är utförda så kommer alla såsmåningom (eftersom det hinns med) att få tillbaka ett svartvitt ex av sin karta. 
• Jonas påpekar att Belägenhetsadressen för varje anslutning är viktig, ska man ansluta två olika byggnader på sin mark kommer de att få beteckningen tex. Höglunda 7:1 A o Höglunda 7:1 B.
• Jonas lovar se till att Telia bjuds in till årsmötet. De kan berätta mer om vilka sorts tjänster som kan erbjudas och vad det kan kosta. Gruppanslutning med ca 21 kanaler TV (inkl. HD-kanaler), fast telefoni samt Internet kommer att kosta 339:- inkl. nätavgift om 128:- + en administrationsavgift som föreningen måste ta ut om MAX 51:-/månad. Denna avgift ska täcka fakturahantering bla.
• byNet visade skåp som ska sitta på utsidan väggen samt kabel och instruktioner som följer med. Även exempel på käppning visades. Utrustningen kommer att lämnas ut eftersom mot kvittens. Skriv fastighetens namn och nummer inuti dosan med spritpenna. Alla gavs tillfälle att titta på uppmonterad dosa.
• Frågor dök upp angående hur man gör om man inte är hemma under sommaren; tips är att man lämnar kontaktuppgifter eller fullmakt till någon granne eller till sin byrepresentant eller till någon i styrelsen.
• Information i samband med att storbild på karta visades om att vissa små sträckor i Överammer och Färsån (totalt ca 1,6 km) kommer att samförläggas med EON.
• Nuvarande avtal med andra tjänsteleverantörer än Telia bör sägas upp i god tid. De avtal man har med Telia omvandlas. Fibern ska var blåst, testad och igångsatt någon gång senast december 2014.
• Kartbilder över de olika områdena kommer att distribueras ut till by/områdesansvariga eftersom kartan blir uppdaterad.

• De få som inte betalat in sin anslutningsavgift (9200:-) måste göra det NU. Många har missat att betala in medlemsavgiften för 2014, den måste betalas in före årsstämman. Är man osäker vad man betalat o inte så kan man höra av sig till Anita, Kerstin eller Siw.
Fika och frågestund

Byggstart.

Äntligen har vi kommit i gång med det jordnära. I dag har Hjorts börjat gräva på södra sidan, närmare bestämt i Sättsjön.