Inbjudan till ordinarie föreningsstämma 7 juli

Vi har nu fått ett positivt besked från Länsstyrelsen på vår ansökan om medel och kan därför äntligen inbjuda er alla till ordinarie föreningsstämma  

Söndag 7 juli kl. 18.00 på Höggården Höglunda

Dagordning
1.    Mötets öppnande
2.    Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
3.    Godkännande av röstlängden = 1/närvarande fastighetsägare/medlem.
4.    Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
5.    Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
6.    Fastställande av dagordningen.
7.    Interimsstyrelsens redovisning av aktiviteter hittills samt budgetläge
8.    Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna i interimsstyrelsen
9.    Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer. (0:-förslag).
10.  Beslut om medlemsavgift och andra avgifter.
11.  Val av ordförande
12.  Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
13.  Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant/er.
14.  Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara sammankallande.

INFORMATION

15.  Styrelsens förslag till Årsstämman
16.  Övriga ärenden som anmälts till styrelsen senast 10 dagar före stämman.
17.  Övriga frågor
18.  Mötets avslutande

Fika

Vill Du komma med förslag på vilka som ska ingå i styrelse eller valberedning eller lämna in ett ärende för beredning så hör av dig senast 20130626 till;

Siw Lundqvist 31088,  070-5116654 (sekr.) eller
Thomas Höglund        070-2369545 (ordf.)

Positivt beslut från Länsstyrelsen för bidrag till fibernät!

Vår förening har nu fått ett positivt besked angående bidrag till utbyggnad av fibernät i vårt område!
Det känns skönt att vi fått Länsstyrelsen med oss och nu fortsätter förberedelserna för fullt. Observera att detta per automatik ej innebär att vi kommer att påbörja byggnation,
detta beslut tas i en extra stämma som utlyses i god tid. Det positiva är att nu kan vi
rikta full fokus åt att hinna med så många punkter i förberedelserna vi kan under detta året, för att sedan vara beredda och startklara om beslut tas för utbyggnad.
Det som händer just nu är att kartorna i vårt område kommer att ses över och revideras av byNet efter jättebra information och kommentarer från er ute i byarna, tack!

Vi närmar oss ordinarie stämma och kommer inom kort att gå ut med information om denna.

/Styrelsen

Uppstartsmöte med admin- och entrepenadgruppen

Igår tisdag den 16 april hade administrations- och entrepenadgruppen en första träff där vi gick igenom de olika uppgifterna dom olika grupperna har i detta projekt. Det diskuterades flitigt och det kändes som en bra uppstartsträff!
Vi bestämde då att försöka samla båda dessa grupper + alla områdesrepresentanter så snart det är möjligt.
Efter att vi frågat om Jonas på byNet kunde vara med och han sa ja, så bestämdes det att grupperna träffar honom nu på söndag i Höglunda.

Vi återkommer med information hur den träffen var.

20130417_223549

Kartan är nu upplagd!

Hej!

Nu finns kartan att beskåda här.

Entrepenad- samt administrationsgrupper har nu bildats och arbetet med att gå igenom hela nätet påbörjas snart tillsammans med områdesrepresentanterna.

ALLA råd är välkomna och viktiga. Det gäller att grävningen blir så kostnadseffektiv som möjligt!

Vi återkommer med mer information allt eftersom arbetet fortskrider.

/Styrelsen

Inför ansökan till Länsstyrelsen

Hej!

Nu börjar det att närma sig slutdatum att lämna in ansökan om bidrag till Länsstyrelsen (15/3).
I morgon, måndag kväll, kommer vi att träffa Jonas från byNet och gå igenom dokumenten som ska lämnas in. Det är en del att tänka på inför inlämnandet, men det känns som om vi  fått med det mesta och nu är det bara finslipning kvar. Ni kommer även snart att kunna se nätets utformning också på hemsidan, återkommer när den är upplagd!

/Styrelsen

Info från mötet den 18/2

I måndags hade styrelsen möte där Anna-Märta som representant för kommunen samt Jonas Kriström, byNet medverkade.
Vi berättade hur långt arbetet hade kommit med att registrera medlemmar. I dagsläget är det 234 medlemmar med 247 fastigheter.

Den mesta tiden ägnade styrelsen åt att lufta funderingar vi hade mot byNet samt hur vi nu går vidare. Jonas berättade att dom ritar på kartan för fullt och att vi troligtvis inom kort kommer att kunna ta del av den på hemsidan.
När vi har tillgång till kartan så kommer vi också att påbörja arbetet inför markavtal.

Det bestämdes även att vi nu kan börja skapa administrations- samt entrepenadgrupper.

Vi vill även passa på att hälsa Mörtån välkomna till föreningen!

/Styrelsen

Grattis till vår 200:e medlem!

Vi säger GRATTIS till den tvåhundrade medlemmen som blev Anita Granlöf, Nybodarna! 

Samtidigt vill vi tacka alla som redan blivit medlemmar för den snabba anslutningen och påminna de som fortfarande funderar att det inte är något stopp på att få bli medlem.

I dagsläget är det ca 215 fastigheter registrerade och fler är på gång!
Vi väntar fortfarande på 50-60 st. som meddelat intresse men ännu inte betalat och registrerat sig!

/Styrelsen

Svårt att registrera sig..

Många har upplevt det som svårt att registrera sig. Vi konstaterar att det skulle kunnat vara enklare, alla som vill kan dock få hjälp.

Alla vill inte uppge personnummer i detta initiala skede, de kan registreras ändå, man skriver t.ex. 111111-1111.

De som inte har mailadress gör vi en ny sådan åt. Ta kontakt med John-Erik 30032, Thomas 070-2369545 eller Siw 31088.

Ett enhälligt beslut har tagits om att medlem med flera fastigheter bara behöver betala 1 (en) medlemsavgift a´ 100:-. Insatsen per fastighet/hus är 100:-.
Har en familj flera fastigheter/hus så är det upp till de själva om en enda person ska vara
medlem eller om de tecknar sig som medlemmar på olika fastigheter/hus. Även en hyresgäst (eller motsvarande) kan teckna sig som medlem om inte ägaren själv gör det.
Maximalt 100:- i insats/fastighet återbetalas vid ev. utträde ur föreningen.

/Styrelsen

Den hundrade!

Snart är vi 100 medlemmar. Vem blir den hundrade?

Nu vet vi. Det blev Fredik Näslund i Borglunda. Grattis och tack säger vi styrelsen!P3010549-300x225