Skärpt rutin vid betalningspåminnelser

Ekonomi och fakturering

Föreningen anlitar Contrado Redovisning AB för fakturering av abonnemangs- och medlemsavgifter. De avgifter som föreningen tar ut av kunderna och medlemmar i fiberföreningen täcker inte fullt ut verksamhetens kostnader vilket tydligt har framgått av tidigare årsbokslut och en höjning av avgifter torde behövas. Därför är det mycket viktigt att alla betalar för de tjänster man avtalat om. Styrelsen avser lämna förslag till föreningsstämman 2020 på hur ekonomin kan förbättras.

Betalningspåminnelse

Om inte betalning av fakturan skett på förfallodagen går en betalnings-påminnelse från Fortnox ut tillsammans med påmin­nelseavgift om 60 kr med krav på betalning inom 30 dagar. Om inte betalning har skett vid den nya förfallodagen inleds en inkassoprocess med ytterligare tillkommande avgifter.

Inkassoprocess inklusive varningsbrev

Fordran som kvarstår efter påminnelse följs upp med brev från Contrado med information om att aktuell tjänst kommer att stängas av inom två veckor. Därtill görs ytterligare ett tillägg på fordran med 150 kr för påbörjad inkasso. Under denna tidsrymd går Fortnox’s inkassoprocess i vänteläge.

  • Efter betalning. När fordran inklusive påminnelseavgift och inkassoavgift betalats avslutas inkassoprocessen.

    • Ifall kunden betalar för tjänsten men inte för påförda påminnelse- och inkassoavgifter leder till att inkassoprocessen återupptas, nu med ytterligare påslag med 60 kr.

  • Utebliven betalning. Ifall fordran inte betalats fjorton dagar efter att brevet från Contrado skickats ut överlämnas ärendet till föreningens kontaktperson med Telia för nedstängning av tjänster. Fortnox inkassoprocess återstartas för kvarstående fordran.

Åtgärder vid utebliven betalning

Om fordran avser betalning av kollektivavtalet avslutas detta genom att anslutning flyttas till ”Öppen fiber”. Medlemmen får därefter på egen hand försöka avtala med annan leverantör om någon tjänst.

I fall betalning ej sker av fordran som avser inkasso- eller påminnelseavgifter för kund som ligger på öppen fiber kommer styrelsen vidta åtgärder för att utesluta medlem från föreningen i enlighet med stadgarnas §5 och §9. Medlem som på detta sätt uteslutits mister därmed sin andel i föreningens ekonomiska tillgångar.