Val av nätleverantör genomlyst

Valet av nätleverantör är nu genomlyst. Styrelsen har efter många överväganden beslutat att rekommendera samarbete med Skanova. Detta beslut är dock endast en rekommendation som styrelsen tagit efter diskussioner med flera nätleverantörer.
Slutliga valet kan vi endast ta efter den offentliga upphandlingen.
För att vi ska få våra beviljade bidrag från EU, så måste vi följa Lagen om offentlig upphandling över 200.000 Euro. Vi måste således annonsera för byggentrepenader, varor och tjänster på offentlig marknad mot godkänd upphandlingsportal. Om vi ej gör detta kan vi bli återbetalningsskyldiga, så det är viktigt att vi följer lagarna ordentligt.
Det vi kommer att upphandla är:
Systemleverantör, Gräventrepenör, Kommunikationsoperatör samt Drift & Underhåll.

Detta händer nu för dig som medlem:

Din byrepresentant kommer att besöka dig för att skriva markavtal och bestämma med dig var kabeln ska dras på din mark, samt att du ska skriva på ett anslutningsavtal (slutgiltigt bestämma att du ska ha fiber).

Före 2014-01-31 måste varje fastighet som ska anslutas ha betalat in 9200:- i
anslutningsavgift samt 100:- i medlemsavgift för år 2014.
(Har du två fastigheter betalar du alltså 9200+9200+100).
Betalning sker till Bankgiro 141-5827.

VIKTIGT!!! Märk betalningen/-arna med fastighetsnamn och nr, t.ex. Höglunda7:1
Föreningen måste ha in dessa pengar för att ha råd att betala för de grävare och det material som ska till för att få ner fibern i backen.

Vi kommer att upphandla för tjänsterna TV, Internet och telefon i nätet, t.ex. TriplePlay, d.v.s. alla tjänsterna i ett gruppanslutningsavtal för ca 299:-/månad (+ev. fakturaavgift). I denna ska det ingå 100Mbit internet, fast telefoni samt TV med ca 20 kanaler.Här kommer det att finnas ett krav från Kommunikationsoperatören att visst många procent anslutningar vill ha gruppanslutning. Det ska också gå att enbart välja enbart t.ex. internet om man så önskar, samt s.k. fritidsabonnemang under en kortare period av året.

En nätavgift på 612:-/år tillkommer för alla som ansluter sig. (=51:-/månad).

OM du inte redan är medlem men vill bli det så ta kontakt med någon av oss

Har du frågor eller andra funderingar är du alltid välkommen att höra av dig till någon i styrelsen. Kan vi inte svara direkt så tar vi reda på det du vill veta!

th.hoglund@gmail.com     070-2369545    Thomas Höglund
harbacken@live.se     070-5116654    Siw Lundqvist
jossan71@gmail.com     070-5415271    Josefine Andersson
hansgarden@telia.com     070-3114512    Thomas Bäckström
j.johnerik@gmail.com     070-6569256    John-Erik Johansson
perbullan@gmail.com     0768-340915    Anders Eriksson
anette-kim@telia.com     0768-421097    Anette Malmberg
anita.a.nasberg@telia.com     070-2124051    Anita Amren-Näsberg
kerstin.069622080@bredband.net     0730-293064    Kerstin Mattsson

Mötesprotokoll föreningsstämman

Hej!
Här kommer protokoll samt verksamhetsberättelse och informationen som gavs under punkt 14 i protokollet.

Ammerån-Gesundens Fiber Ek. förening                   PROTOKOLL
Söndag 7 juli kl. 18.00 på Höggården Höglunda 

ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 

Antal närvarande: 58 st varav 55 medlemmar med rösträtt 

1.     Mötet öppnades av interimsstyrelsens ordförande Thomas Höglund som också gav information om fika mm och att alla måste registrera sig
(1 medlem/hushåll är röstberättigad) .
Är du här och intresserad kan du registrera dig som medlem nu ikväll. 

2.     Till årsmötets ordförande valdes Ivar Johansson samt till mötets sekreterare valdes Siw Lundqvist.  

3.     Mötet godkände röstlängden = 1 röst/närvarande betald medlem. 

4.     Till justerare tillika rösträknare valdes Thomas Bäckström och Lennart Wiklund. 

5.     Mötet beslutade att stämman blivit utlyst i behörig ordning. Utskick i samtliga brevlådor, mail samt anslaget på hemsidan och facebooksidan. 

6.     Dagordningen fastställdes.  

7.     Interimsstyrelsen gav en redovisning av aktiviteter hittills samt budgetläge.
[wpfilebase tag=fileurl id=9 linktext=’Verksamhetsberattelse_201301_201307.pdf’ /]

8.     Mötet beslutade att ge ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna i interimsstyrelsen  

9.    Beslutade att det inte ska utgå arvoden till styrelseledamöterna, revisorer och extern kassör.  

10.  Beslutade att medlemsavgiften för 2014 är oförändrat 100:-  

11.  Till ordförande valdes:
Thomas Höglund
      2 år 

12.  Övriga styrelseledamöter :
Josefin Andersson     1 år
Thomas Bäckström   2 år
Anders Eriksson        1 år
John-Erik Johansson2 år
Anette Malmberg      1 år
Siw Lundqvist            2 år

       Styrelsesuppleanter:
Anita Amren-Näsberg          2 år
Kerstin Mattson         1 år 

         Till extern kassör utsågs:
Gunilla Backlund
       2 år 

13.  Till revisor valdes:
Annika Lindström
     2 år

        Till revisorssuppleant:
Lars-Erik Jonsson
              1 år 

14.  Val av valberedning:
Nils Persson (s)
         2 år
Ivar Johansson          1 år
Rolf Ringfelter           1 år 

Fika 

Thomas Höglund gav information inklusive vilka olika aktörer som finns.
Presentationen läggs ut på hemsidan. Styrelsen svarade på frågor
[wpfilebase tag=fileurl id=8 linktext=’Se informationen genom att klicka här!’ /]

§ 15    Styrelsens förslag till stämman:
A.)   Fråga ställs om vi ska fortsätta arbetet. Styrelsens förslag är att vi ska fortsätta.
Mötet
beslutade enligt styrelsens förslag. 

B.)   Val av nätleverantör; Styrelsens förslag är att stämman ger styrelsen i uppdrag att göra de val som bäst gagnar medlemmarna.
Mötet beslutade enligt styrelsens förslag.
Då styrelsen tagit beslut läggs det ut 
på hemsidan. 

C.)   Rätt att teckna föreningen; Mötet beslutade i enlighet med förslaget att följande personer har rätt att teckna föreningen:

Ordförande Thomas Höglund  680624-7679
Extern kassör Gunilla Backlund  641231-8328
Ledamot Thomas Bäckström  540219-8294 

16.  Övriga ärenden som anmälts till styrelsen senast 10 dagar före stämman.
Inga motioner eller övriga ärende har kommit in.
 

17.  Övriga frågor
Medlemmar kan ansluta sig fram till att grävaren går förbi.
Om man bor så till att det blir en fördyring gentemot snittkostnaden/fastighet kan man få betala överskjutande del själv om man anmäler sig nu (pga att medel redan är sökta från Länsstyrelsen)
Markavtal ska snart skrivas.
Styrelsen ska kolla upp med Telia Finans.
Tidsplanen är klar. Vi har fått 50% av totala kostnaden från Länsstyrelsen. Slutredovisning ska ske senast 31/12 2014 till Länsstyrelsen.
Frågor angående sjökabel, plöjning, olika djup mm.
Vi ska lägga ut all information på hemsidan.
Alla medlemmar är välkomna att höra av sig till någon i styrelsen om de har ytterligare frågor.  

18.       Ordförande Thomas Höglund tackar för förtroendet å hela styrelsens vägnar samt tackar mötets ordförande Ivar Johansson och förklarar mötet avslutat.

Ordinarie föreningsstämman 7 juli

Ett stort tack till er som kom på ordinarie föreningsstämman på Höggården i Höglunda. Vi kommer inom kort att lägga upp protokollet samt verksamhetsberättelsen. Även informationen som gavs lägger vi då upp.

/Styrelsen