Inbjudan till ordinarie föreningsstämma 7 juli

Vi har nu fått ett positivt besked från Länsstyrelsen på vår ansökan om medel och kan därför äntligen inbjuda er alla till ordinarie föreningsstämma  

Söndag 7 juli kl. 18.00 på Höggården Höglunda

Dagordning
1.    Mötets öppnande
2.    Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
3.    Godkännande av röstlängden = 1/närvarande fastighetsägare/medlem.
4.    Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
5.    Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
6.    Fastställande av dagordningen.
7.    Interimsstyrelsens redovisning av aktiviteter hittills samt budgetläge
8.    Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna i interimsstyrelsen
9.    Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer. (0:-förslag).
10.  Beslut om medlemsavgift och andra avgifter.
11.  Val av ordförande
12.  Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
13.  Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant/er.
14.  Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara sammankallande.

INFORMATION

15.  Styrelsens förslag till Årsstämman
16.  Övriga ärenden som anmälts till styrelsen senast 10 dagar före stämman.
17.  Övriga frågor
18.  Mötets avslutande

Fika

Vill Du komma med förslag på vilka som ska ingå i styrelse eller valberedning eller lämna in ett ärende för beredning så hör av dig senast 20130626 till;

Siw Lundqvist 31088,  070-5116654 (sekr.) eller
Thomas Höglund        070-2369545 (ordf.)

Positivt beslut från Länsstyrelsen för bidrag till fibernät!

Vår förening har nu fått ett positivt besked angående bidrag till utbyggnad av fibernät i vårt område!
Det känns skönt att vi fått Länsstyrelsen med oss och nu fortsätter förberedelserna för fullt. Observera att detta per automatik ej innebär att vi kommer att påbörja byggnation,
detta beslut tas i en extra stämma som utlyses i god tid. Det positiva är att nu kan vi
rikta full fokus åt att hinna med så många punkter i förberedelserna vi kan under detta året, för att sedan vara beredda och startklara om beslut tas för utbyggnad.
Det som händer just nu är att kartorna i vårt område kommer att ses över och revideras av byNet efter jättebra information och kommentarer från er ute i byarna, tack!

Vi närmar oss ordinarie stämma och kommer inom kort att gå ut med information om denna.

/Styrelsen